Flevoland investeert € 20,5 miljoen in onderhoud infrastructuur - Maintenancewijzer
822
post-template-default,single,single-post,postid-822,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-10.0,elementor-default

Flevoland investeert € 20,5 miljoen in onderhoud infrastructuur

Provincie Flevoland heeft 22 onderhoudsprojecten op het programma staan voor 2019. Variërend van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van aanlegsteigers en bomen. Zo wordt er in 2019 ruim 40 kilometer weg onderhouden en bijna 6 kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton. Daar komt nog bijna 20 kilometer aan natuurvriendelijke oever bij. De kosten die hier mee gemoeid zijn bedragen ongeveer 20,5 miljoen euro. Daarnaast besteedt de provincie jaarlijks 7,8 miljoen euro aan het dagelijkse beheer en onderhoud van de infrastructuur. Zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding en kleine reparaties.

Met het vaststellen van de provinciale begroting voor 2019 door Provinciale Staten (PS) op 14 november 2018 is groen licht gegeven voor de financiering van het onderhoudsprogramma. De kwaliteit van de provinciale wegen is bepalend voor de bereikbaarheid van de provincie en van belang voor inwoners en bedrijven en cruciaal voor onze economie. Goede en veilige wegen zijn een topprioriteit. Door jaarlijks te investeren in noodzakelijke onderhoudswerk blijft de provincie vlot en veilig bereikbaar.

Vaststellen wanneer onderhoud noodzakelijk is

Provincie Flevoland ruim 600 kilometer weg en 370 kilometer fietspad in beheer en onderhoud. Daarnaast beheert de provincie circa 110 infrastructurele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. Binnen de beheer- en onderhoudstaken van de provincie valt ook ruim 300 kilometer oever. Het beheer en onderhoud van de provincie is er op gericht om de kwaliteit van de wegen, de fietspaden en de vaarwegen op een veilig niveau te houden. Zo worden de wegen iedere 2 jaar door onafhankelijke deskundigen geïnspecteerd. Zo kan worden vastgesteld waar en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Veiligheid voor weggebruikers en een vlotte doorstroming zijn normen die aanleiding zijn voor onderhoud, vernieuwing of verbetering. Voorbeelden van verbeteringen zijn de aanleg van een rotonde en de aanleg van een extra uitvoegstrook.

Inspecties

De inspectieronde van dit jaar wijst uit dat de onderhoudstoestand van de wegen voor 84% goed is, dat voor 8% het basisniveau wordt gehaald en dat 8% op het minimumniveau zit. Met het onderhoudsprogramma wordt deze laatste categorie wegen aangepakt. Iedere 3 jaar worden alle  bruggen, tunnels en viaducten, de zogenaamde kunstwerken, geïnspecteerd. Van deze kunstwerken heeft 97% een basis of hoger onderhoudsniveau; de beweegbare bruggen en sluizen vallen hier buiten. Daar is dit jaar een apart onderhoudsprogramma voor gestart. De oeverconstructies (waterkanten) worden elke 5 jaar geïnspecteerd. Bij de laatste inspectieronde, inmiddels 5 jaar geleden, bleek dat ongeveer 10%, 30 kilometer, slecht was. Het ging hierbij met name om oevers met een houten damwand. In 2013 is gestart met de vernieuwing van deze constructies. Dit jaar zijn alle oevers opnieuw geïnspecteerd. De resultaten hiervan zullen de basis vormen voor een nieuw onderhoudsprogramma voor de komende 5 jaar.

Duurzaamheid

Bij onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van bijvoorbeeld asfalt speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol. Met het ondertekenen van de ‘Green Deal Duurzaam GWW 2.0’ en het opstellen van de Omgevingsvisie staan concrete doelstellingen op papier voor het reduceren van CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende maatregelen toegepast. Zo schrijft de provincie in aanbestedingen voor infra-projecten het gebruik van bijvoorbeeld biobrandstof voor. Ook het gebruik van duurzaam beton bij de aanleg van een fietspad en het verplicht hergebruiken van asfalt zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot.